یک زن چگونه باردار می شود؟
طی تخمک گذاری، تخمدان تخمک یا تخمک هایی را آزاد می کند که از طریق لوله های فالوپ وارد رحم می شوند. اگر در این زمان آمیزش جنسی انجام بشود اسپرم مرد با تخمک یا تخمک ها تماس پیدا کرده و لقاح اتفاق می افتد. تخمک یا تخمک های لقاح یافته در رحم کشت می شوند و به تدریج به صور جنین (کودک متولد نشده) در می آیند. این بارداری به بیان ساده است. وقتی این فرایند یا فرایندهای دیگر دچار مشکل یا مشکلاتی بشوند، مورد ناباروری پیش می آید که می تواند ناباروری زن یا ناباروری مرد باشد.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
بارداری و زایمان » ناباروری

پرسش و پاسخ های مربوط

Top