چه کسی جراحی لامینکتومی را انجام می دهد؟
به طور طبیعی جراحی ارتوپدی و یا جراح مغز و اعصاب می بایست برای انجام جراحی لامینکتومی انتخاب شود. هر دوی این متخصصین ممکن است بر روی نواحی متفاوتی متمرکز شوند ولی تقریبا همه ی نواحی جراحی ستون فقرات توسط هر دو بررسی می شود و می توانند برای جراحی  انتخاب شوند. پیشنهاد می شود که جراح مغز و اعصاب و جراح ارتوپدی با هم جراحی را انجام می دهند و این مورد یک فرم تکراری در اتاق های جراحی است.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » لامینکتومی

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
فیتنس

Top