اگر جراحی لامینکتومی انجام دهم، آیا می توان فشار را از روی نخاع برداشت؟
در بسیاری از موارد، احتمال دارد که پس از جراحی لامینکتومی، فشار از روی نخاع برداشته شود، تا زمانی که بیمار برای جراحی لامینکتومی دوطرفه مناسب نباشد، لامیناهای سمت راست و چپ همان مهره برداشته می شود.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » لامینکتومی

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
فیتنس

Top