مسائل پزشکی که باید در نظر داشت، چیست؟
تست های شایع همانند تصویر برداری با اشعه ی ایکس از ستون فقرات، میلوگرام و غیره پیش از انجام جراحی لامینکتومی انجام می شود تا به تشخیص کمک کند. جراح باسد بتواند، ماهیت جراحی را شرح دهد، همراه با زمان بازتوانی، خطرات محتمل را هم بیان کند. متخصص بی هوشی می بایست وضعیت پزشکی بیمار را پیش از جراحی با آزمون های آزمایشگاهی بر روی نمونه های خون و ادرار ارزیابی کند.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » لامینکتومی

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
فیتنس

Top