تنگی نخاعی چه نوع اختلالی است؟
این اختلال وضعیتی است که در آن مجرای ستون فقرات شروع به تنگ شدن می کند و در نهایت موجب اعمال فشار بر روی طناب نخاعی داخلی و اعصاب آن ناحیه می شود و در نتیجه باعث اختلالات فیزیکی زیادی می شود، و اساسا بر روی رفلکس های بدنی هم اثرگذار است.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
گردن-کمر درد » تنگی کانال نخاعی

پرسش و پاسخ های مربوط

Top