تنگی نخاعی چگونه پیشرفت می کند؟
همانطور که اشاره شد، رشد بیماری کاملا به سرعت ایجاد روند سائیدگی در بدن وابسته است. در مورد تنگی نخاعی، لازم است تا بطور کامل بر روی میزان سائیدگی عضلات دیسک بین مهره ای تمرکز کنیم. هر چه مایع درون آن ها زودتر خشک شود، این بیماری سریعتر بر روی بیمار اثر می گذارد.

 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
گردن-کمر درد » تنگی کانال نخاعی

پرسش و پاسخ های مربوط

Top