چه موقع باید روش درمان جراحی برای بیمار در نظر گرفته شود؟
در مواردی که روند بیماری در حال بدتر شدن است، بیما عمیقا توسط این بیماری تحت تاثیر قرار گرفته و ممکن است برای درمان دائمی، روش جراحی ترجیح داده شود. در میان پزشکان، تنها زمانی جراحی به عنوان گزینه درمانی انتخاب می شود که موارد شدیدی مثل عدم تعادل رفلکس های طبیعی، ناتوانی در حرکت دست ها و پاها وجود داشته باشد.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
گردن-کمر درد » تنگی کانال نخاعی
Top