آیا در حال حاضر هیچ تحقیقی بر روی تنگی نخاعی انجام شده است یا که خیر؟
همانند سایر موارد دیگر در علوم مختلف، هر روزه شماری از کارهای تحقیقاتی بر روی این بیماری انجام می شود. ممکن است موارد تحقیقاتی فراوانی بر اساس داده هایی که روزانه ثبت می شود، یافت شود.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
گردن-کمر درد » تنگی کانال نخاعی
Top