خطرات اصلی که در این جراحی وجود دارد، چه مواردی هستند؟
دو خطر اصلی در این روش جراحی وجود دارد:
  1. حتی پس از انجام جراحی هم وضعیت هایی وجود دارد، که ممکن است طناب نخاعی در اثر عدم تعادل عصبی تحت تاثیر قرار بگیرد.
  2. هنگامی که جراحی انجام می شود، بدن فرد ممکن است با تغییرات رخ داده به طور کامل کنار نیاید و در واقع با آن سازگاری پیدا نکند.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
گردن-کمر درد » تنگی کانال نخاعی
Top