آیا روش جراحی لپ باند قابل برگشت است؟
این مهم ترین ویژگی برای جراحی لپ باند است که می تواند در مواردی که ناخوشی بیماری با روش جراحی شدید است، و عوارض حاصله از جراحی بسیار زیاد است،  قابل برگشت باشد.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
جراحی‌ چاقی مرضی » لپ باند

پرسش و پاسخ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
بهداشت روان

Top