جراحی لپ باند تا چه حدی ایمن است؟
بیان شده که این روش جراحی در میان روش های جراحی در دسترس برای کاهش وزن، بی خطر ترین روش می باشد.
 مجموعه
جراحی‌ چاقی مرضی » لپ باند
Top