آیا پس از جراحی لپ باند می توان به طور منظم غذا خورد؟
بله – شما می توانید به طور منظم غذا بخورید ولی این جراحی تغییرات اندکی را برای چند هفته در مورد غذای مصرفی و میزان مصرف غذا به همراه دارد.
 مجموعه
جراحی‌ چاقی مرضی » لپ باند
Top