کم تهاجمی ترین عمل جراحی دیسک با کدام روش انجام می شود؟
 کم تهاجمی ترین روش میکرو دیسککتومی است. این روش شامل ایجاد یک برش کوچک به طول 2 تا 4 سانتی متر است. برای مشاهده قسمت های داخلی هم از میکروسکوپ استفاده می شود.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
گردن-کمر درد » دیسککتومی

پرسش و پاسخ های مربوط

Top