عمل جراحی دیسک به روش جوش دادن در ناحیه ی قدامی گردن کدامست؟
عمل جراحی دیسک به روش جوش دادن در ناحیه قدامی گردن عملی است که در آن اجزای دیسک گردنی پاره شده خارج می شود و سپس گرفت یا پیوند استخوان در بین دیسک بین مهره ای قرار می گیرد.
 مجموعه
گردن-کمر درد » دیسککتومی
Top