آیا عمل جراحی دیسک با آندوسکوپ موثر است؟
عمل جراحی دیسک با آندوسکوپ یک جراحی کم تهاجمی به شمار می رود که تحت بیهوشی موضعی انجام می شود. این عمل نه فقط می تواند در بخش سرپایی انجام گیرد بلکه به مدت زمان بهبودی کمتری نیاز دارد و نتایج رضایتبخشی هم در بر خواهد داشت.
 مجموعه
گردن-کمر درد » دیسککتومی
Top