عمل های جراحی دیسک کمر با آندوسکوپ و میکرودیسککتومی در چه زمانی انجام می شود؟
عمل جراحی دیسک کمر با آندوسکوپ و میکرودیسککتومی برای درمان دیسک های کمری پاره شده و اختلالات مربوط به تحلیل رفتن دیسک انجام می گیرد.
 مجموعه
گردن-کمر درد » دیسککتومی
Top