آیا پیش از انجام عمل جراحی دیسک لازم است که مصرف داروی را قطع کنیم؟
پیش از انجام عمل دیسک باید مصرف برخی از دارو ها قطع شود، داروهایی که خون را رقیق می کند یا استروئید ها. پیش از قطع مصرف دارو هم باید با پزشک مشورت کرد.
 مجموعه
گردن-کمر درد » دیسککتومی
Top