نتایج دراز مدت حاصل از انجام عمل جراحی دیسک گردن کدامست؟
بررسی ها نشان داده است که تا کنون عمل جراحی دیسک گردن موفقیت آمیز بوده است.
 مجموعه
گردن-کمر درد » دیسککتومی
Top