بیماری که قبلا" عمل جراحی ستون فقرات انجام داده، می تواند عمل جراحی دیسک با آندوسکوپ انجام دهد؟
بله، بیمارمی تواند عمل جراحی دیسک با آندوسکوپ را حتی بعد از عمل جراحی ستون فقرات انجام دهد. این جراحی در هنگام عود بیماری یا بروز پارگی در دیسک دیگر انجام می شود.
 مجموعه
گردن-کمر درد » دیسککتومی
Top