آیا ماساژ، بعد از انجام عمل دیسک کمک کننده است؟
ماساژ در کاهش درد تاثیر دارد. همچنین میزان جریان خون را افزایش می دهد ولی باید با احتیاط و فقط توسط فیزیوتراپ انجام گیرد.
 مجموعه
گردن-کمر درد » دیسککتومی
Top