آیا بعد از انجام عمل دیسک و جوش دادن مهره می توانم MRI بگیرم؟
نتایج تصویر برداری MRI با وجود قطعات فلزی در بدن بیمار تداخل دارد. در نتیجه ممکنست خطا صورت گیرد. ولی بعد از انجام عمل دیسک و جوش دادن مهره می توان MRI گرفت.
 مجموعه
گردن-کمر درد » دیسککتومی
Top