آیا بعد از انجام عمل دیسک می توانم رانندگی کنم؟
بستگی به وسعت عمل جراحی دارد. اگر روش کم تهاجمی به کار رفته باشد یا از لیزر استفاده شده و بیمار داروی مسکن یا مخدر مصرف نمی کند، می توان روز بعد رانندگی کرد اما در مورد عمل جراحی دیسک به روش باز باید مدت یک هفته از عمل گذشته باشد.
 مجموعه
گردن-کمر درد » دیسککتومی
Top