آیا عمل جراحی دیسک با آندوسکوپ مشابه با نوکلئوپلاستی- Coblation است؟
نه این جراحی مشابه با این دو روش نیست. عمل جراحی نوکئوپلاستی - coblation برای پارگی جزئی دیسک انجام می شود. در حالی که عمل جراحی با آندوسکوپ برای درمان پارگی وسیع دیسک، فشرده شدن دیسک و تحلیل رفتن آن انجام می گیرد.
 مجموعه
گردن-کمر درد » دیسککتومی
Top