چرا برخی از جراحان انجام عمل جوش دادن دیسک را به عمل جراحی دیسک با آندوسکوپ ترجیح می دهند؟
پزشکانی که به روش های قدیمی کار می کنند ترجیح می دهند که عمل جراحی جوش دادن دیسک را انجام دهند در حالی که روش جراحی با آندوسکوپ بهتر است.
 مجموعه
گردن-کمر درد » دیسککتومی
Top