میلیا چیست؟
میلیا برجستگی های کوچک سفید رنگ بر روی صورت می باشد. اغلب در سنین نوزادی این بیماری شیوع دارد. تخمین زده می شود تقریبا نیمی از نوزادان به این وضعیت دچار می شوند. این جوش های سفید رنگ اغلب در چانه و بینی و گونه ی نوزادان دیده می شود.
 مجموعه
۰ الی ١٢ ماه » میلیا
Top