چگونه می توانیم از میلیا پیشگیری کنیم؟
میلیا قابل پیشگیری است. بهترین راه پیشگیری شستن صورت نوزاد با آب گرم دو بار در روز است که پوست صورت نوزاد را تمیز نگه می دارد.
 مجموعه
۰ الی ١٢ ماه » میلیا
Top