آیا پسرها بیشتر در معرض ابتلا به میلیا هستند؟
پسران و دختران به یک اندازه در برابر ابتلا به این بیماری حساس هستند. هیچ گزارشی مبنی بر این که پسران بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری هستند، وجود ندارد.
 مجموعه
۰ الی ١٢ ماه » میلیا
Top