علت دقیق میلیا چیست؟
میلیا  به دنبال به دام افتادن پوست جدا شده در فولیکول ها اتفاق می افتد. غدد سباسه چربی تولید می کنند. اماچربی تولید شده نمی تواند از فولیکول ها به بیرون پمپ شود چرا که دهانه فولیکول ها در اثر خرده های باقی مانده از لایه برداری پوست مسدود شده اند.  که این پروسه منجر به تشکیل برجستگی های کوچک می شوند. کراتین و سبوم اجزای اصلی تشکیل دهنده این برجستگی های سر سفید می باشند.
 مجموعه
۰ الی ١٢ ماه » میلیا
Top