آیا می توان از بسته های سفیدکننده دندان خانگی و سالن های زیبایی برای سفید کردن دندان‌ها استفاده کرد؟
باید برای سفید کردن دندان ها به متخصص مراجعه شود زیرا سفید کردن دندان ها توسط فرد غیر مجاز مانند سالن ها ی زیبایی، غیر قانونی است. بسته های خانگی هم خطرهای خاص خود را در بر دارد.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
درباره دهان و دندان » دانستنی‌های دهان و دندان

پرسش و پاسخ های مربوط

Top