تا چه حد شب‌ادراری شایع است؟
شب‌ادراری در 80 درصد کودکان سه ساله و 15 درصد کودکان پنج ساله دیده می‌شود. حدود 7 درصد کودکان ده ساله شب‌ادراری دارند. در کل شب‌ادراری در بین حدود پانزده تا بیست میلیون نفر تشخیص داده‌شده و از بین این تعداد دو میلیون نفر شامل بزرگسالان می‌شود.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
روانی و رفتاری » شب ادراری

پرسش و پاسخ های مربوط

Top