انواع شب‌ادراری چیست؟
2 نوع شب‌ادراری وجود دارد. یکی بی‌اختیاری ادرار شبانه اولیه که فرد در این نوع در طی روز بی‌اختیاری ندارد. نوع دوم بی‌اختیاری ادرار شبانه ثانویه که در این موارد فرد بعد از یک دوره‌ی قابل توجه به‌طور مثال بیشتر از 6 ماه دچار‌ شب‌ادراری مجدد می‌گردد.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
روانی و رفتاری » شب ادراری

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
دهان و دندان

Top