تست پاپ اسمیر چه نوع آزمایشی است؟
پاپ تست که تست پاپ اسمیر هم نامیده می شود، تغییرات سلولی را در گردن رحم نشان می دهد. گردن رحم(سرویکس)، پائین ترین بخش رحم است که به داخل واژن باز می شود. تست پاپ اسمیر نشان می دهد که آیا شما مبتلا به عفونت هستید، سلول های گردن رحمی ناسالم دارید و یا به سرطان گردن رحم مبتلا هستید.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
سرطان » سرطان سرویکس - گردن رحم
Top