چه کسانی به تست پاپ اسمیر نیاز دارند؟
انجام آزمون لگنی همراه با تست پاپ اسمیر، برای همه ی زنان بسیار مهم است. این تست بخش اصلی و مهمی از برنامه ی  مراقبتی منظم سلامتی است. در شرایط زیر شما به تست پاپ اسمیر نیاز دارید:
  • اگر سن بیش از 21 سال داشته باشید.
  • سن زیر 21 سال و فعال از نظر جنسی برای 3 ماه یا بیشتر. برای تست پاپ اسمیر محدودیت سنی وجود ندارد و تمام زنان باید این تست را انجام دهند.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
سرطان » سرطان سرویکس - گردن رحم
Top