آیا سرطان بیضه می تواند باعث کاهش قوای جنسی در مردان شود؟
اگر سرطان بیضه تنها در یکی از بیضه ها وجود داشته شود، با استفاده از جراحی، بیضه ی مبتلا خارج می شود. خوش بختانه بیضه ی دیگر سالم است و سلول های جنسی مورد نیاز را در صورت لزوم تولید می کند. این فرد می تواند رابطه ی جنسی طبیعی داشته باشد و همچنین می تواند بچه دار شود و صاحب فرزند شود. در حالی که اگر تومور بیضه، هر دو غده ی جنسی مذکر ( بیضه) را درگیر کند، می بایست هر دو بیضه با جراحی خارج شود. در این حالت این فرد می تواند رابطه ی جنسی داشته باشد ولی دیگر نمی تواند بچه دار شود و این امر باعث کاهش قوای جنسی وی می شود.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
سرطان » سرطان بیضه
Top