آیا سویا بر باروری مؤثر است؟
خوردن سویا می‌تواند میزان باروری شما را کاهش دهد. ترکیب genistein‌ موجود در سویا اسپرم‌ها را در زمان حرکت به سمت تخمک تخریب می‌کند.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
بارداری و زایمان » قصد باردار شدن

پرسش و پاسخ های مربوط

Top