مشخصات عمومی‌ اوتیسم چیست؟
اوتیسم اختلالی است که با طیفی از علل مشخص می‌شود. بر اساس علت ایجاد کننده می‌تواند شدت متفاوتی داشته باشد. کودکان اوتیستیک نسبت به تحریکات از طرف والدین دچار عدم واکنش یا تأخیر در واکنش می‌باشند. از آنجایی که آنها قادر به فهم زبان و کاربرد دستور زبان نیستند؛ در نتیجه اختلال در برقراری ارتباط  درآنها مهمترین مسئله می‌باشد.
 
 
نام فرستنده
 
مجموعه
روانی و رفتاری » اوتیسم
Top