تا چه مدتی بستری در بیمارستان برای بیمار تحت جراحی فیوژن ضروری است؟
هر بیماری که تحت جراحی فیوژن (الحاق) ستون فقرات ( خشک کردن مهره ها) قرار گرفته است، می بایست برای دوره ی زمانی 2 یا 3 هفته در بیمارستان بستری شود تا آزمون های پزشکی اصلی و حیاتی برای وی انجام شود و پس از جراحی برای مدت حداکثر 1 هفته می بایست در بیمارستان بستری باشد.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
گردن-کمر درد » جراحی فیوژن ستون فقرات

پرسش و پاسخ های مربوط

وبلاگ های مربوط

پرسش و پاسخ های دیگر
غذا و تغذیه

Top