بی اختیاری ممکن است درهنگام سرفه، عطسه، خنده های شدید، راه رفتن، پریدن و یا حتی در حالت های خوابیده و نشسته نیز رخ دهد.
 
 
نام فرستنده
 
دسته بندی
روانی و رفتاری
 
Top