سلامت به صورت سلامت فراگیر ذهن و بدن یعنی یکپارچگی روح، بدن و ذهن تعریف می شود. در این رهگذر رضایت فرد از زندگی و دسترسی به نیازهای اولیه مثل خوراک، پوشاک و مسکن  سنگ بنای سلامت می باشند. بعد از این مرحله رضایت مندی ذهنی جستجو می شود که به نوبه خود جستجویی در درون افراد را هدایت می کند که باعث بهبود کیفیت زندگی می شود. چنین بهبودی خود را به شکل احساس ارتباط با محیط و ایجاد حس سلامت نشان می دهد.

سلامت به ده نوع تقسیم می شود. این تقسیم بندی بر اساس جنبه های بدن، روان، کار، محیط زندگی، نزدیکان، پول و مجموعی از این فاکتورها انجام گرفته است. این ده نوع سلامت عبارتند از سلامت بدن، سلامت مالی، سلامت روح، سلامت محیطی، سلامت ذهن، سلامت شغلی، سلامت اجتماعی، سلامت پزشکی، سلامت هوشی و سلامت معنوی.

تغذیه مناسب، تمرینات بدنی نامنظم، خواب کافی و درمان به هنگام بیماری ها سلامت بدن را تضمین می کند. حفظ تناسب اندام و بهداشت راز و رمز سلامت بدنی است.

سلامت احساس بوسیله کنترل احساس در شرایط استرس زا حاصل می شود. توانایی حفظ شادی، لذت، اعتماد به نفس و مثبت نگری نقش اساسی در سلامت روان ایفا می کند. در سلامت عام نقش سلامت احساس پررنگ است چرا که اغلب افراد تحت شرایط سخت دچار استرس شده و درماندگی عاطفی و احساسی را تجربه می کنند که خود می تواند سلامت بدن را متاثر کند.

سلامت ذهن آمیزه ای از مفاهیم سلامت هوش و احساس است. این نوع سلامت به ساخت چارچوبی مثبت برای ذهن و رضایت خاطر ذهنی می پردازد. فعالیت های ذهنی و بدنی می تواند مغز را فعال نگه دارد.

سلامت روح نه به عادات مذهبی فرد یا نوع اعتقادات بلکه به توانایی فرد در تشخیص درون، شناخت هدف و ماهیت زندگی و احترام به اعتقادات دیگران مربوط می شود.

سلامت هوشی به ذهن مرتبط است. فعالیت های چالشی و شبیه سازی ذهنی احساس سلامت هوشی را بوجود می آورد. مطالعه کتاب های مناسب و شرکت در فعالیت های چالشی ذهنی نیز در این رابطه موثرند.

سلامت محیطی به ارتباط فرد با محیط پیرامون مربوط می شود. در این رهگذر سلامت محیطی بصورت توانایی زندگی در اکوسیستم طبیعی بدون صدمه به آن تعریف می شود. محیط زیست تحت تاثیر فعالیت های بشر و مصرف پلاستیک، سوخت های فسیلی و تخریب منابع طبیعی انرژی دچار صدمات فراوانی شده است. تشریک مساعی افرادی با سلامت محیطی به حفاظت از محیط زیست و طبیعت می انجامد و جهان را جای بهتری برای زندگی می سازد.

سلامت اجتماعی به توانایی فرد در برقراری رابطه دوستانه با نزدیکان، دوستان و آشنایان مربوط می شود. شرکت در فعالیت های اجتماعی، سهیم شدن در توسعه اجتماعی و مسائل مبتلا به  جامعه سلامت اجتماعی را در افراد تقویت می کند. سلامت مالی و شغلی به محیط کاری فرد مربوط بوده و بر مبنای رشد شغلی و افزایش کارایی حرفه ای افراد تعریف می شود. سرمایه گذاری صحیح با سود معقول، اجتناب از دیون و وام و تعادل بین دخل و خرج احساس سلامت مالی را بوجود می آورد.

سلامت موضوعی چند بعدی است. بعضی از جنبه های سلامت با یکدیگر همپوشانی دارند. برای مثال سلامت ذهن، هوش و احساس به وضعیت مغزی افراد مرتبط بوده و به تمرین و ممارست ذهنی نیاز دارد. همچنین سلامت مالی ارتباطی تنگاتنگ با سلامت احساس داشته و سلامت احساس نیز متاثر از سلامت اجتماعی است. لذا تمرکز بر یک جنبه از سلامت ممکن است اما نمی توان آنرا به صورت منزوی و جدا از دیگر جنبه ها دانست و تنها به رشد آن اهمیت داد.
 
 
مجموعه
بهداشت روان » بهداشت روان

ادامه موضوع

وبلاگ های مربوط

Top